• Du lịch Sapa 30 tháng 4 - mồng 1 tháng 5 nắm 2016